بارگذاری

برای توضیح خدمات بانکی به مشتری، باید علاوه‌بر جذابیت، “ساده‌سازی” رو هم در نظر گرفت.
راه‌حل پیشنهادی تیم ما برای معرفی خدمات بانک ملی ایران، شرح یک موقعیت یا دغدغه روزمره و عادی، و ارائه خدمت برند به عنوان یک راهکار بود؛ یک راهکار ملی از بانک ملی ایران برای همه مردم.
در این مسیر محتوایی، در قدم اول یک پست گرافیکی طراحی می‌شد که بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی در خصوص خدمت مورد نظر رو داشت، و در قدم بعدی به کمک داستان و نریشن ، پستی با تکنیک موشن گرافیک به شرح موقعیت و راهکار ملی می‌پرداخت.

نمونه کار مرتبط

بالا