بارگذاری


یکی از تکنیک‌هایی که برای معرفی خدمات بانک ملی ایران انتخاب کردیم، داستان‌سرایی و تصویرسازی‌ بود.
در این مسیر، یک موقعیت یا دغدغه روزمره و عادی به تصویر کشیده می‌شد و خدمت بانک به عنوان یک راهکار و راه‌حل به مخاطب ارائه می‌شد؛ یک راهکار ملی از بانک ملی ایران برای همه مردم.
“راهکار ملی” یک مسیر محتوایی ثابت برای پیج اینستاگرام بانک ملی ایران بود که با تمرکز بر خدمات غیرحضوری، هر خدمت را در چند مرحله توضیح و بسط می‌داد.

نمونه کار مرتبط

بالا