بارگذاری

بخش دیجیتال کمپین چای فامیلا به تیم ما سپرده شد تا مسیری طراحی کنیم که علاوه‌بر یک‌پارچگی با تبلیغات محیطی برند، متناسب با مخاطب فضای سوشال باشد.
پیام اصلی کمپین متمرکز بر «ارتباط» و بازنمایی نقش چای فامیلا به عنوان یکی از راه‌های اساسی این ارتباط بود.
و اما پیشنهاد ما برای بازتعریف دیجیتال این کمپین در اینستاگرام، با تمرکز بر رفتار مخاطبین سوشال بود، که روزانه محتواهای بسیاری را از نظر می‌گذارند… چیزی که نیاز داشتیم جلب توجه و کنجکاو کردن مخاطب نسبت به کمپین بود!
پس کمپین دیجیتال را با سه پست در «فاز تیزینگ» آغاز کردیم؛ در جهت ایجاد سوال در ذهن مخاطب و ترغیب او به دنبال کردن موضوع…
در این سه پست، علاوه بر هم‌سو بودن با پیام اصلی کمپین، بر هیجان‌انگیزترین بخش آن، یعنی پلاک‌های طلای جشنواره چای فامیلا تاکید کردیم.

نمونه کار مرتبط

بالا