بارگذاری

ارتباط چای با فرهنگ ما مردم ایران ، ریشه‌های عمیق و قدمت زیادی داره. عشقی که در این ارتباطه، ما رو روی ایوان خونه دور هم جمع می‌کنه، بودن در طبیعت رو دلچسب‌تر می‌کنه، مجالسمون رو رنگ می‌بخشه و بهونه‌ای برای وقت ‌گذروندن کنار دوست و آشناست.

برای به تصویر کشیدن عمق و قدمت این ارتباط در کمپین چای فامیلا ، به سراغ تکنیک تصویرسازی رفتیم تا رنگ و گرمای لازم رو به کارها تزریق کنیم و فضای ترسیم شده، شبیه خاطرات ما از یک ارتباط جمعی دلچسب باشه.
هر فریم، یاد و خاطره صداها، بوها و همهمه‌هایی رو زنده می‌کنه، لحظه‌ای که وجود استکان‌های چای، گرمابخش یک ارتباطه.

نمونه کار مرتبط

بالا